Akshayakalpa Amrutha - A2 Organic Curd, 500 grams

Akshayakalpa Amrutha - A2 Organic Curd, 500 grams

Shelf Life- 15 days