Akshayakalpa - Organic Curd, 200 grams

Akshayakalpa - Organic Curd, 200 grams

Shelf Life- 15 days