Akshayakalpa Probiotic Curd, 500 grams

Akshayakalpa Probiotic Curd, 500 grams

Shelf Life- 15 days